انجمن ساختمان سازان ایرانی – کانادایی

انجمن ساختمان سازان ایرانی – کانادایی

فعالیتهای آموزشی، فنی و حرفه ای انجمن ساختمان سازان ایرانی – کانادایی

همان طور که درنسخه قبلی مجله ذکر گردید انجمن ساختمان سازان سمینارهای آموزشی ماهانه برگزار می نماید. در این سمینارها متخصصان حرفه­ای مرتبط با فعالیتهای انجمن به ارائه مطالب می­پردازند. آنچه به روشنی قابل مشاهده است پیگیری ،...

Read more

شرایط و مزایای عضویت در انجمن ساختمان سازان ایرانی – کانادایی

انجمن ساختمان سازان ایرانی-کانادایی یک موسسه غیرانتفاعی است که در سال۲۰۰۸ با همت چند تن از ساختمان سازان بزرگ ایرانی در تورنتو تاسیس گردید. ICBA افتخار دارد که در طی این سالها شاهد رشد و پویایی این انجمن...

Read more