درباره ما

مجله سامان

انجمــن ســاختمان ســازان ایرانــی کانادایــی همــواره کوشــیده اسـت در فعالیتهـای حرفـهای خـود جدیدتریـن و بروزتریـن فناوریهـا و ابزارهـا را بـرای گسـترش ایدههـا و طرحهـا بـه خدمـت بگیـرد. ایـن انجمـن در نظـر دارد کـه از رسـانه چاپـی بــا بهتریــن شــیوه و کیفیــت بــرای انتشــار آخریــن اطلاعــات، اخبــار و تحلیلهــای عرصــه ساختوســاز و معمــاری در کانــادا بهــره بــرد. ایــن مجلــه؛ یکــی از تخصصیتریــن و جامعتریــن مجلـه هـا در حـوزه سـاخت و سـاز، معمـاری و طراحـی داخلـی و بــه طــور کلــی صنعــت ســاختمان در کانــادا مــی باشــد کــه دارای مطالـب متنـوع بـه دو زبـان فارسـی و انگلیسـی اسـت و محتــوای ایــن مجلــه بــه گونــهای ســاماندهی مــی شــود کــه همـه جوانـب عرصـه سـاخت و سـاز را پوشـش دهـد. اطلاعـات آخریـن پروژههـا، محصـولات، فناوریهـا، اخبـار بـازار سـاخت و ســاز، آمــوزش، گفتگــو، گــزارش و تحلیــل از مهــم تریــن مطالـب گنجانـده شـده در ایـن مجلـه اسـت. همچنیـن مجلـه فنـی و تخصصـی انجمـن سـاختمان سـازان فرصـت بازاریابـی و تبلیغـات بـه مخاطبـان میدهـد. مخاطبـان جـدا از اینکـه مـی تواننـد نظرهـا و پیشـنهادها و محصـولات و خدمـات خـود را بـدون واسـطه بـه گـوش دسـت انـدرکاران صنعـت سـاختمان برسـانند از ایـن امـکان نیـز برخـودار هسـتند کـه مطالـب خـود را بنــام خودشــان درفضــای مجلــه بــه عنــوان مقالــه منتشــر کنند.

هیأت تحریریه

مسئول هماهنگی
و عضو هیأت تحریریه
عضو هیأت تحریریه
عضو هیأت تحریریه
مدیر اجرایی
و عضو هیأت تحریریه

همکاران مجله